– Документа


Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

У планирању и програмирању рада води се рачуна и о:

– потребама и интересовањима деце и родитеља у односу на облик обухвата,

– месту пребивалишта и специфичним потребама (деца са потребом за досдатном подршком, деца без родитељског старања, породицама деце из девастираних средина итд.);

 – материјалној, просторној и кадровској могућности установе;

– специфичности услова рада по објектима у граду и сеоским насељима;

–  предлозима за промене на основу Извештаја о реализацији плана за протеклу радну годину и мишљењу стручних тела и актива.

У предшколској  установи „НЕВЕН“ бораве деца од једне године до поласка у школу. Имајући у виду да се задњих година повећала потреба за збрињавањем деце због запошљавања радника у фабрици „Леони“ у којој ради око 2500 радника, и упркос великим миграцијама из Прокупља ка већим местима и иностранству,  отварању новог објекта „БАЈКА“  и повећању капацитета у објекту “Бамби“, број захтева за пријем деце у предшколску установу се повећава. Томе доприноси и Правилник о субвенционисању трошкова боравка детета у Установи, (самохрани родитељи, корисници НСП-а, треће дете, друго и свако наредно…) који је донела општина у јулу и октобру 2015. год. тако да смо принуђени да формирамо листу чекања за пријем у ПУ,,НЕВЕН“.  На почетку ове радне године планира се премештање три најстарије групе целодневног боравка у основне школе, како би се формирале три нове вртићке групе и листа чекања смањила.

Према нашим могућностима, настојаћемо да организацију рада у свим вртићима прилагодимо броју деце и њиховом узрасту, као и дужини боравка. Свa уписана децa су укључена у редовне васпитно-образовне активности. За децу са потребом за додатном подршком, рад ће бити организован у редовним васпитним групама, као и до сад, уз поштовање принципа и процедура прописаних Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању.

Укупан број деце у Установи у полудневном и целодневном боравку je 1005.

Данас она у свом саставу има четири објекта: „Бамби“, „Радост“, ,,Бисери“ и „Бајка“ у којима је смештено  29 целодневних и 16 полудневних група. Организација и пословање Установа усклађени су са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Закона о јавним службама.

       Све ово напред наведено зависиће од развоја пандемије КОВИД-ом 19 која влада  у свету и код нас. У случају повећања броја заражених КОВИД-ом 19 и увођења ванредног стања ,у сарадњи са Кризним штабом Града Прокупља и релевантним актерима на локалном нивоу, израдили смо различите моделе функционисања Установе и то:

  1. Рад установе у пуном капацитету ( као што је овај),
  2. Рад установе у ограниченом капацитету,

Прекид остваривања непосредног рада са децом у  одређеном временском периоду.