Стручна служба

 

Циљ рада стручног сарадника у предшколској установи јесте развијање квалитета праксе предшколске установе кроз:

     – развијање културе предшколске установе као заједнице учења и

     – развијање квалитета програма васпитно-образовног рада.

Стручни сарадник реализује програм свог рада на принципима:

  • Партнерства, тако што ствара услове:

     – за заједничко учешће, засновано на узајамном поверењу, размени и подршци свих учесника (запослених, родитеља, односно других законских заступника деце, других одраслих из локалног окружења и деце) кроз улогу подржавајућег лидера, а не акцентом на саветодавном и надзорном раду;

     – за развијање праксе предшколске установе кроз заједничко учешће и континуирану размену са другим стручним сарадницима заснованим на успостављању заједничких вредности и дељењу одговорности;

     – за умрежавање са другим предшколским установама, високошколским установама и научно-истраживачким институцијама, другим установама, удружењима и организацијама, носиоцима образовне политике.

  • Рефлексивности, тако што подржава континуирано заједничко учење и размену међу учесницима, стварајући прилике за истраживање, преиспитивање праксе, покретање акција и промена, а не подучавањем.
  • Стручности и етичности, тако што:

     – заснива свој рад на познавању и праћењу савремених научних сазнања, добрих примера праксе, тенденција образовне политике и стандардима компетенција за стручне сараднике у предшколској установи;

     – делује у интересу деце и породице;

     – преузима професионалну одговорност;

     – преузима проактивну улогу у промовисању предшколског васпитања и образовања, заступању интереса деце, породице и практичара и обликовању политике и праксе предшколског васпитања и образовања, у стручној, локалној и широј јавности.

     Послови стручног сарадника реализују се у оквиру подручја:

     – стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;

     – развијање заједнице предшколске установе;

     – развијање квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића.